Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Stypendium szkolne

 Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2022/2023 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o "Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chełm" podjęty Uchwałą Nr XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. 

  1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będą wydawane i przyjmowane w ZSEiT w Chełmie, ul. Jagiellońska 29 z zastrzeżeniem pkt. 2.
  2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm w Departamencie Edukacji i Sportu.
  3. Wnioski będą wydawane w Szkole od dnia 01 września 2022 r.
  4. Termin składania wniosków upływa z dniem 15 września 2022 r.
  5. Kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie, pod uwagę są brane dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku, należy udokumentować dochód rodziny z miesiąca składania wniosku.
  6. Osoba do kontaktu w sprawie stypendiów Piotr Wiącek.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

  1. Regulamin udzielania świadczeń /pdf/ »

 

 

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu