Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Godziny pracy

Szkolny doradca zawodowy
Małgorzata Kołodziejczyk

Słucha, doradza, pomaga w wyborach edukacyjnych i zawodowych. Odkrywa Twój potencjał zawodowy. Przygotowuje do profesjonalnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy.

Poniedziałek - 730 - 1030

Czwartek - 820 - 1120; 1340 - 1440

Piątek - 820 - 1120

Profesjonalizm rodzi się z pasji

Cele i zadania szkolnego doradcy zawodowego

Doradca zawodowy:

• opracowuje program WSDZ i koordynuje działania związane z jego realizacją;
• określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
• pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
• prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
• wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
• prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;
• systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
• planuje koordynuje i promuje działania wiązane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
• gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
• organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
• współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;
• współpracuje z instytucjami związanymi z rynkiem pracy, szkołami policealnymi, uczelniami, pracodawcami;
• inicjuje aktywizację zawodową młodzieży, kszałtuje postawy prozatrudnieniowe, współorganizuje staże i praktyki zawodowe.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc