Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Lata 1970 - 1980

1970

- 31 grudnia: Zakończenie budowy szkoły.

1971

- luty: przekazanie do użytku nowego budynku szkolnego, w którym znalazły się trzy dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe, pięć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna z zapleczem oraz internat i stołówka na 100 miejsc;
- zmiana kierunku kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ze ślusarza mechanika na mechanika maszyn i urządzeń przemysłowych;
- utworzenie dodatkowo jednego oddziału klasy pierwszej o specjalności ślusarz - spawacz;
- zapoczątkowanie nowego kierunku kształcenia mechaniczno - elektrycznego w Technikum Chemiczno - Ceramicznym.

1972

- wybór na stanowisko dyrektora szkoły mgr Lucjana Dworuchy;
- zmiana nazwy szkoły na: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm".

1973

-stanowisko kierownika internatu obejmuje Marian Łoś. Funkcję tę pełni do 1976 roku.

1974

- udział młodzieży w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Nasz kraj ojczysty";
- zajęcie I miejsca w eliminacjach centralnych przez uczennicę kl. IIId Teresę Buzę z programem "Wiele pieśni na świecie";
- wrzesień: Zmiana nazwy i kierunku kształcenia z Technikum Chemiczno - Ceramicznego Lubelskich Zakładów Przemysłu Cementowego na: Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm" w Chełmie.

1976

- stanowisko kierownika internatu obejmuje Romuald Prymak. Funkcję tę pełni do 1983 roku.
- luty: rozpoczyna działalność Średnie Studium Zawodowe;
- utworzenie jednego oddziału klasy pierwszej w zawodzie ślusarz - spawacz dla potrzeb Kombinatu Remontowo - Budowlanego Przemysłu Cementowego Wapiennego i Gipsowego w Chełmie;
- utworzenie w szkole zawodowej nowego kierunku kształcenia: monter układów elektronowych i automatyki przemysłowej;
- wrzesień: utworzenie Zespołu Szkół Zawodowych Kombinatu Cementowego "Chełm". W skład Zespołu weszły szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących w Chełmie Kombinatu Cementowego "Chełm", Technikum Elektryczne dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm", Średnie Studium Zawodowe dla Pracujących Kombinatu Cementowego "Chełm";
- utworzenie Technikum Górniczego dla Pracujących o specjalności eksploatacja odkrywkowa złóż;
- 10 - 12 września: udział młodzieży w I Przeglądzie Orkiestr Dętych Przemysłu Cementowego Wapienniczego i Gipsowego w Chełmie.

1977

- udział ucznia kl. III b Adama Krakowiaka w finale centralnym Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w finale wojewódzkim konkursu pod nazwą "Czy znasz Sztandar Ludu", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- zastępcą dyrektora szkoły mianowany zostaje mgr Adolf Popielnicki;
- marzec: udział sekcji narciarskiej SKS "Cement"(po raz pierwszy) w III Biegu Piastów w Jakuszycach, w którym uczestnictwo stało się tradycją szkoły.

1978

- marzec: powstanie hymnu szkoły, słowa ułożył mgr Michał Korzan, muzykę skomponował mgr Adolf Popielnicki;
- 19 kwietnia: reprezentacja szkoły złożona z uczniów: Bolesław Ślusarz, Szczepan Herbut, Tadeusz Skubisz zajęła I miejsce w olimpiadzie "Czy znasz prawo wynalazcze" i zakwalifikowała się do eliminacji w Jeleniej Górze;
- 10 czerwca: uroczystość nadania szkole imienia Bolesława Bieruta; - szkoła otrzymuje odznaki "Zasłużony dla Województwa Chełmskiego" i "Zasłużony dla Kombinatu Cementowego "Chełm" oraz medal "Za zasługi dla LOK";
- w ciągu osiemnastoletniej działalności szkołę zawodową ukończyło 994, a technikum 147 absolwentów;
- wrzesień: zwycięstwo ucznia Waldemara Krawczyńskiego w Turnieju Wiedzy "Polska dziś i jutro", opiekun Elżbieta Iwaniec;
- grudzień: udział uczniów w pierwszym Seminarium Młodzieży woj. chełmskiego w ramach obchodów 60 - rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

1979

- 4-6 maja: finał Ogólnopolskiego Konkursu "Kierunek Budowa";
- 27 maja: zajęcie przez Szkolny Zespół Recytatorski III miejsca w Finale Pierwszego Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Żywego Słowa;
- lipiec - sierpień: udział Szkolnej Orkiestry Dętej w harcerskiej operacji "Bieszczady - 40";
- październik: zajęcie przez drużynę dziewcząt w składzie: Krystyna Zwolińska, Barbara Karasińska, Urszula Dąbek pierwszego miejsca w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich.

1980

- zajęcie pierwszego miejsca młodzieży naszej szkoły w eliminacjach rejonowych 21 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
- udział ucznia Zbigniewa Zawadzkiego w eliminacjach centralnych, opiekun Elżbieta Iwaniec;
- 2 maja: kierownikiem warsztatów szkolnych zostaje Krzysztof Zbiciak. Funkcję tę pełni do 31 VIII 1993 roku;
- 28 sierpnia: Dyrektorem szkoły zostaje mgr Adolf Popielnicki, zastępcami: mgr Leopold Matysko i mgr Stanisław Zając;
- 20 listopada: uruchomienie telewizji szkolnej sfinansowanej przez Kombinat Cementowy "Chełm" przy dużym zaangażowaniu nauczycieli: mgr Adama Dyląga i Marka Worobija.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu