Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Deklaracja dostępności

Aktualizacja: 29.03.2024

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. Ks. Stanisława Staszica w Chełmie zobowiązuje się zapewnić  dostępność  swojej  strony  internetowej  zgodnie  z  Ustawa  z  dnia  4  kwietnia  2019  roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  http://www.zseit-chelm.pl/

Data pierwszej publikacji strony internetowej: 14 grudnia 2020 
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 12 stycznia 2021

Status pod względem zgodności:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:
- artykuły lub załączniki, które nie są dostępne cyfrowo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- część publikacji jest zamieszczona w formacie pdf/xls/doc ze względu na zawartą w nich informację nie są dostępna cyfrowo,
- filmy zamieszczone na stronie internetowej szkoły nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych oraz pozbawione są audiodeskrypcji,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia:
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
- multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
- treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 wrześniav2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami, które posiada strona:
- Linki wewnętrzne otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
- Linki prowadzące do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych kartach.
- Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu dla tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
- W ramach opcji dostępności strona zawiera: głosowy czytnik tekstu, powiększenie obrazu na ekranie, zmiana czcionki na wyraźną, wyróżnienie linków, nagłówków w witrynie, konwersja na monochromię, zmiana tła na ciemne, powiększenie i zmiana koloru kursora myszy.
- Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych umożliwiających swobodne poruszanie się po serwisie za pomocą klawiszy dostępnych dla popularnych przeglądarek internetowych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:
Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23
Data ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji: 2024-03-29.

Metoda przygotowania oświadczenia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informację zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan mgr Krzysztof Woźniak – adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 82 563 28 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba, żądająca zgłasza potrzebę otrzymywania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
Adres:22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
Tel.:82 563 28 38
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: http://www.zseit-chelm.pl/

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:
Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego

Aplikacje mobilne:
1. Dziennik elektroniczny
2. Strona www szkoły
3. Facebook szkoły
4. TikTok
5. Instagram

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc