Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Psycholog/Pedagog

Pomagamy uczniom, nauczycielom i rodzicom.
Dajemy profesjonalne wsparcie.

Problemy, z jakimi młodzież zgłasza się do psychologa/pedagoga to m.in.:
- kłopoty z nauką,
- przedłużający się okres złego samopoczucia, przygnębienia, poczucia winy,
- problemy w domu,
- kłótnie z rodzicami, rodzeństwem,
- nieumiejętność dogadania się z kolegami z klasy,
- doświadczenie traumatycznego wydarzenia,
- poczucie samotności, wyobcowania,
- lęk przed chodzeniem do szkoły,
- padnięcie ofiarą szykan, wymuszeń, przemocy ze strony innych uczniów.

Pedagog specjalny:

- rozpoznaje potrzeby swoich uczniów,
- planuje proces terapeutyczno-rewalidacyjny,
- opracowuje szczegółowy przebieg zajęć,
- udziela wskazówek do pracy w domu oraz ocenia postępy,
- ściśle współpracuje z innymi specjalistami
- pozostaje w stałym kontakcie z rodziną i opiekunami prawnymi uczniów
- prowadzi niezbędną dokumentację
   (IPET, WOPFU, Sprawozdania, Programy rewalidacyjne)
- prowadzi różnego rodzaju zajęcia wspierające i rozwijające
- udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom

Godziny pracy


pedagog szkolny
mgr Agnieszka Panas

poniedziałek 1200 - 1500
wtorek 800 - 1500
środa 1100 - 1500
czwartek 800 - 1200
piątek 900 - 1300

psycholog
mgr Aleksandra Klajnert-Dudek

poniedziałek 800 - 1300
środa 800 - 1145
czwartek 1000 - 1500 

pedagog specjalny
mgr Marta Pągowska

wtorek 1230 - 1330
środa 900 - 1130 oraz 1230 - 1400 


Pedagog specjalny to nauczyciel, który wie, jak nauczać
i wspierać osoby z określonymi trudnościami.
Jego głównym zadaniem jest edukacja osób, które
mierzą się z barierami spowodowanymi przez różne
rodzaje zaburzeń, wspomaganie ich wychowania
oraz rewalidacja, czyli wspieranie maksymalnego rozwoju
zaburzonych funkcji wraz z kompensowaniem ich za
pomocą tych, które rozwijają się prawidłowo.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 4
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu dostępnośc