Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Historia i tradycje klas mundurowych

szkolenie pwNasza szkoła od 2000 roku prowadzi działalność innowacyjną związaną ze szkoleniem przygotowującym uczniów do pracy w formacjach mundurowych RP. Początkowo szkolenie odbywało się na potrzeby Sił Zbrojnych RP - szkolenie wojskowe, a następnie Straży Granicznej - szkolenie proobronne.

O utworzeniu klas mundurowych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie (obecnie Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych) zadecydowało wiele czynników. Jednym z nich był fakt, że w regionie nie funkcjonowała podobna klasa. Duże znaczenia miał też aspekt społeczno-obywatelski.

W roku szkolnym 2000/2001 Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Chełmie jako jedyna szkoła na terenie województwa lubelskiego przystąpiła do realizacji programu szkolenia wojskowego w ramach eksperymentu MON i MEN.

W latach 2000-2003 program realizowany był w klasie 5-letniego technikum elektronicznego na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej, której wychowawcą był Jan Dąbski. Realizacja programu pozwoliła uczniom tej klasy na poznanie specyfiki szkolenia oraz służby w Siłach Zbrojnych RP, w tym - strzelanie z broni strzeleckiej WP i zapoznanie ze sprzętem 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów. Uczniowie uczestniczyli również w nauce jazdy konnej oraz pływania.

W latach kolejnych 2002-2005 realizacja odbywała się już w ramach innowacji pedagogicznej "szkolenie prowojskowe", w klasie 4-letniego technikum elektronicznego na podbudowie szkoły gimnazjalnej. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na terenie Jednostki Wojskowej JW 1934 dzięki porozumieniu o współpracy z Dowódcą Dywizjonu Artylerii Samobieżnej w Chełmie - ppłk. Tadeuszem Ordyńcem z 7 listopada 2002 r.

W czasie podsumowania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, eksperyment oceniono wysoko, nasza szkoła uplasowała się w pierwszej dziesiątce na prawie 150 szkół biorących w nim udział, a dyrektor szkoły - mgr Ewa Gągała w kwietniu 2004 r. otrzymała od MON brązowy medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

szkolenie poW roku 2002, po podpisaniu porozumienia o współpracy z Komendantem Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie - płk. Markiem Dominiakiem, rozpoczęto realizację kolejnego programu: Szkolenie Proobronne - Straży Granicznej w klasie liceum profilowanego elektronicznego. W roku 2005 dokonano ewaluacji programu, który dostosowano do potrzeb i możliwości szkoły. Nowy program zgłoszono pod nazwą Szkolenie Proobronne "Granica". Był on realizowany w klasach liceum profilowanego elektronicznego i zarządzanie informacją. Pierwsi absolwenci uzyskali certyfikat szkolenia w roku 2005, potwierdzony przez Komendanta NOSG w Chełmie.

W roku 2009 ponownie rozpoczęliśmy realizację programu szkolenia wojskowego w klasie technikum elektronicznego na podstawie porozumienia o współpracy z Dowódcą 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów w Lublinie - gen. bryg. Janem Brzozowskim z dnia 25 marca 2009 r.

Od roku 2010 ZSZ Nr 5 w Chełmie, na podstawie własnych doświadczeń i zwiększonego zainteresowania młodzieży szkół gimnazjalnych, rozpoczęliśmy realizację nowego programu pn. "Przygotowanie do pracy w służbach mundurowych" w ramach innowacji przygotowującej uczniów do rekrutacji oraz pracy w większości służb mundurowych.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją międzynarodową szkoła ma świadomość, jak niezwykle cenieni na rynku pracy stają się specjaliści z zakresu ochrony granic, kontroli granicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa. Wychodząc naprzeciw tym zadaniom, w roku szkolnym 2016/17 zmodyfikowano autorskie programy nauczania, dostosowując je do minimum programowego określonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej i od roku szkolnego 2017/2018 w szkole funkcjonują innowacje o nazwach: "Ochrona granic i bezpieczeństwo wewnętrzne" oraz "Szkolenie wojskowe i obrona terytorialna". W związku z wymogami stawianymi tego typu klasom 4 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły Jarosław Wójcicki podpisał porozumienie o współpracy z Komendantem Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie płk. Waldemarem Wiśniewskim. Na mocy tych ustaleń młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych na terenie CSIL, korzystać z bazy dydaktycznej a w przyszłości brać udział w organizowanych wspólnie obozach szkoleniowych. Poza tym, 8 listopada 2016 r. Dyrektor Szkoły i komendant NOSG gen. bryg. SG Wojciech Skowronek zawarli porozumienie o współpracy. Podpisanie tych dokumentów w pełni gwarantuje spełnienie wymogów stawianych klasom mundurowym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Uzyskane przez młodzież certyfikaty honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej. Wszystkie realizowane w szkole programy innowacyjne związane z klasami mundurowymi mają cechy wspólne, którymi są: umundurowanie uczniów, 7-dniowe obozy zimowe (w klasach I i II) oraz 10-dniowe obozy letnie (po klasie I i II), realizację szkolenia kończy wewnętrzny egzamin praktyczny będący jednocześnie ostatnim etapem ewaluacji programu, po którym uczniowie uzyskują Certyfikat (druk wewnętrzny) potwierdzony przez Szkołę i Dyrektora.

oboz2018W trakcie realizacji programu korzystamy z wiedzy i umiejętności instruktorów, żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (Straży Granicznej, Sekcji AT KWP, WOPR, Służby Więziennej), zwłaszcza w przypadku szkolenia strzeleckiego, technik samoobrony, ćwiczeń wspinaczkowych, ratownictwa wodnego i medycznego, zajęć musztry i taktyki działań. We współpracy z klubem MKS "DRAGON" Chełm, zapewniamy uczniom możliwość uzyskania Patentu Strzeleckiego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz udział w regionalnych i ogólnopolskich zawodach strzeleckich i biathlonowych.

Obecnie jako Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, możemy się poszczycić najliczniejszą grupą młodzieży w klasach o profilu mundurowym jaka wykształciła się na naszym terenie - ponad 1100 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzony przez dowódców Garnizonu Chełm lub Komendatów NOSG.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu