Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Regulamin klas mundurowych

I. Postanowienia ogólne.

1. Regulmin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych w Zespole Szkół Energeycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

2. Mundur jest zewnętrznym znakiem przynależności ucznia do klas innowacyjnych o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych.

3. Uczeń zobowiązany jest dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny, w tym:
a/ staranne uczesanie (dziewczęta - włosy upięte, chłopcy włosy - krótkie),
b/ brak dodatkowych elementów biżuterii (kolczyki, pierścionki, widoczne łańcuszki i bransoletki)
c/ brak ekscentrycznego upiększania ciała (widoczny makijaż, paznokcie i włosy w nienaturalnej kolorystyce, tatuaże skóry)

4. Uczeń zobowiązany jest dbać o mundur, utrzymywać go w każdych okolicznościach w stanie zapewniającym możliwie wysoki poziom wyglądu zewnętrznego oraz mieć świadomość, że swoim wyglądem, postawą i postępowaniem reprezentuje Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie.

5. Umundurowanie ucznia powinno być zawsze zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, który reguluje dyscyplinę ubiorczą w klasie.

6. Przy noszeniu umundurowania obowiązują następujące zasady:
a/ umundurowanie zakupują rodzice ucznia na własny koszt;
b/ uczniowie mają prawo noszenia munduru w czasie:
- zajęć szkoleniowych,
- uroczystości, na które zostaje zaproszona klasa,
- uroczystości szkolnych,
c/ wolno użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały zatwierdzone przez Dyrekcję ZSEiT;
d/ każdy mundur powinien być możliwie najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony;
e/ mundur nie może nosić śladów zadawnionych zabrudzeń, ma być prany, suszony, prasowany i przechowywany w sposób gwarantujący zachowywanie jego walorów estetycznych.

7. Uczniowie klas mundurowych są zobowiązani do reprezentowania szkoły i klasy podczas uroczystości szkolnych i państwowych.
a/ Dzień Niepodległości - 11 listopada
b/ Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 13 kwietnia
c/ Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
d/ Dzień Patrona ZSEiT
e/ inne na podstawie decyzji Dyrektora szkoły
O formie uczestnictwa decyduje Dyrektor szkoły.

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Szkoły lub notoryczne opuszczanie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń klasy mundurowej może zostać ukarany zawieszeniem w prawach członka klasy mundurowej i usunięciem z grupy objętej szkoleniem.

9. Uczeń klasy innowacyjnej o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych, który otrzyma karę dyscyplinarną - Nagana Dyrektora, wynikającą z naruszenia postanowień Statutu Szkoły, w trybie natychmiastowym zostaje zawieszony w prawach członka klasy mundurowej na okres 2 miesięcy, w którym jest zobowiązany do poprawy zachowania.

10. Zawieszenie w prawach ucznia klasy mundurowej polega na zakazie noszenia umundurowania i niemożliwości otrzymywania nagród wynikających z przynależności do grupy szkoleniowej, nie zwalnia natomiast z udziału w zajęciach i uroczystościach (uczestnictwo w stroju cywilnym).

11. Uczeń klasy innowacyjnej o profilach proobronnym, wojskowym i przygotowania do pracy w służbach mundurowych, którego liczba nieobecności nieusprawiedliwionych w danym roku szkolnym przekroczy 150 godzin zostaje w trybie natychmiastowym usunięty z udziału w innowacji za rażące naruszenie postanowień Statutu Szkoły.

II. Podstawowy ubiór ucznia.

1. Podstawowym ubiorem ucznia klasy o profilu proobronnym i prowojskowym jest mundur polowy WP składający się z:
a/ beretu barwy obowiązującej w WP lub SG,
b/ bluzy polowej z naszywką klasy,
c/ spodni polowych,
d/ trzewiki desantowe, czarne,
e/ pasa głównego brezentowego,
f/ peleryny przeciwdeszczowej,

2. Dodatkowymi elementami munduru mogą być:
a/ kurtka zimowa
b/ koszule mundurowe barwy khaki z krótkim rękawem i dwiema kieszeniami na piersiach
c/ sweter wełniany z naramiennikami barwy obowiązującej w WP i SG

3. Zabrania się uczniom klas mundurowych:
a/ noszenia podstawowego ubioru mundurowego w połączeniu z elementami ubioru cywilnego lub innych mundurów;
b/ użytkowania przedmiotów mundurowych niezgodnie z ich przeznaczeniem np. noszenie pasa głównego na biodrach, niedopinania obuwia;
c/ trwałego lub tymczasowego deformowania części umundurowania w sposób nieuzasadniony ich przeznaczeniem np. poprzez nadmierne wypychanie zewnętrznych kieszeni;

4. Uzupełnieniem ubioru podstawowego w porze chłodnej mogą być: rękawiczki, szalik, szalokominiarka oraz czapka zimowa barwy khaki, tkaniny mundurowej lub obuwia.

5. Zamiennie do części ubioru podstawowego w porze ciepłej oraz w pomieszczeniach zamkniętych mogą być używane:
a/ w czasie zajęć sportowych - podkoszulka z krótkim rękawem, spodenki jednolite w całej klasie oraz obuwie,
b/ w czasie zajęć teoretycznych lub na terenie obozowisk - podkoszulka z krótkim rękawem barwy zielonej lub czarnej bez dodatkowych aplikacji i wzorów, noszonej do spodni z pasem głównym, jednakowej dla całej grupy szkoleniowej.

III. Wymogi w stosunku do uczniów klas objętych szkoleniem.

1. Uczeń ma prawo:
a/ Rozwijania swoich zainteresowań pod kierunkiem
b/ Dodatkowej pomocy w nauce z zakresu przysposobienia obronnego i wojskowego.
c/ Do pełnego korzystania z lekcji, które stanowią główną formę nauczania i wychowania
d/ Do poszanowania swojej godności osobistej oraz swojej własności i zdrowia.
e/ Wypowiadania się zgodnie ze swoimi przekonaniami.

2. Uczeń ma obowiązek:
a/ Dbać o dobre imię szkoły.
b/ Przestrzegać postanowień Statutu szkoły oraz ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji.
c/ Przestrzegać zasad bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi w szkole regulaminami
d/ Mają obowiązek chodzić ubrany schludnie i estetycznie
e/ Punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne, a w przypadku zastępstw powinni przebywać w wyznaczonych miejscach (klasa, świetlica, biblioteka).
f/ Zachowywać się zgodnie z normami etyki chrześcijańskiej i przeciwstawiać się przejawom wulgarności i brutalności.
g/ Szanować poglądy innych ludzi ich godność i wolność
h/ Uczniowie mają obowiązek noszenia identyfikatorów na lewej piersi, zarówno w dni mundurowe jak i "cywilne".

3. Uczniowie klas objętych szkoleniem bezwzględnie muszą się podporządkować przepisom B.H.P, dotyczącym transportu na zajęcia praktyczne, pobytu na terenie strzelnicy, pobytu na zajęciach praktycznych, przemarszach poza teren szkoły.

4. W czasie zajęć praktycznych, uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów oraz do podporządkowania się poleceniom kadry szkoleniowej.

5. W razie naruszenia przez ucznia regulaminów obozu, strzelnicy lub zachowania stwarzającego zagrożenie życia, zdrowia, uczeń taki zostanie odsunięty od zajęć.

6. W czasie zajęć praktycznych uczniowie mają obowiązek być umundurowani.

7. Uczniowie, którzy nie są umundurowani mogą być odsunięci od zajęć praktycznych.

8. Tylko w wyjątkowych sytuacjach uczeń może przyjść na zajęcia praktyczne bez munduru (obowiązuje usprawiedliwienie), lecz decyzję o dopuszczeniu do zajęć podejmuje prowadzący.

9. Brak munduru powoduje nie zaliczenie zajęć praktycznych.

10. Zwolnienia z zajęć praktycznych (poligon, WF) na czas dłuższy niż dwa dni będą uznawane tylko od lekarza.

11. Nie zaliczenie zajęć praktycznych spowodowanych :
- chorobą
- nieobecnością nieusprawiedliwioną
- brakiem munduru
- odsunięciem od zajęć
należy "odpracować" w innym terminie, po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

12. Zajęcia należy odrobić najpóźniej na dwa tygodnie przed klasyfikacja semestralną lub końcoworoczną.

13. Uczniowie zobowiązani są do uczestnictwa w praktycznym szkoleniu:
- jednodniowym (zajęcia na strzelnicy lub zajęcia praktyczne w terenie)
- wyjazdowym 7-mio dniowym w czasie ferii zimowych
- wyjazdowym 10-cio dniowym w czasie wakacji

14. Nie zaliczenie 50% zajęć praktycznych lub nie zaliczenie letniego lub zimowego obozu szkoleniowego wiąże się z usunięciem ze szkolenia i niedopuszczeniem do egzaminu na certyfikat ukończenia szkolenia.

15. W uzasadnionych przypadkach zaliczenie nieobecności na zajęciach praktycznych lub obozach szkoleniowych następuje przez przesunięcie do grupy szkoleniowej programowo niższej (zgodnie z programem innowacji), po zasięgnięciu opinii prowadzącego zajęcia, wychowawcy klasy i Rady Pedagogicznej.

IV. Oznaki klasowe oraz zasady ich noszenia.

1. Znakiem ucznia klasy mundurowej jest naszywka wykonana według wzoru zatwierdzonego przez Dyrekcję Szkoły zawierająca nazwę szkoły noszona na lewym rękawie bluzy i kurtki zimowej.

2. Za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w czasie zajęć lekcyjnych i szkoleniowych, uczeń kończący szkolenie, może decyzją Dyrektora szkoły, zostać odznaczony plakietą pn. "Absolwent szkolenia"

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu