Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie

Zagraniczne praktyki we Włoszech

power2021 2wSześćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych im. Stanisława Staszica w Chełmie wyjedzie na dwutygodniowy staż do Włoch. Wyjazd zaplanowany jest w dwóch terminach, odpowiednio w pierwszej i drugiej połowie października 2021r. Uczestnikami stażu są uczniowie klas w zawodzie technik spedytor i technik logistyk.

Przed wyjazdem odbyły się zajęcia pedagogiczno-społeczne, językowe, kulturowe oraz dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy i udzielania pierwszej pomocy, które miały na celu wszechstronne przygotowanie stażystów do odbycia praktyki.

W trakcie zajęć językowych uczestnicy rozwijali kompetencje językowe przydatne podczas wyjazdu, tj. poznawanie słownictwa branżowego, uczenie się komunikacji w grupie i wyrażania swoich opinii, formułowanie wypowiedzi, przełamywanie strachu przed występowaniem na forum. Z kolei podczas przygotowania kulturowego uczniowie poznali historię, kulturę i obyczaje Włoch, które ułatwią im dostosowanie się do warunków środowiskowych i kulturowych w trakcie wyjazdu.

Zajęcia z przygotowania pedagogiczno-społecznego były ukierunkowane na zdobycie umiejętności i kompetencji społecznych, pozwalających na lepszą współpracę w grupie, minimalizowanie stresu i jego wpływu na samopoczucie i realizację zadań.

Każdy wyjazd na staż nie może odbyć się bez szkolenia z zakresu BHP. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach przedmiotowych, które obejmowały naukę umiejętności przewidywania zagrożeń życia i zdrowia związanych z pracą i właściwego reagowania, a także naukę udzielania pierwszej pomocy.

Jest to nasz kolejny projekt z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój EFS, w którym uczestniczymy.

Koordynator projektu
Sławomir Kozioł

  • 1
  • 2
  • 3

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych
im. ks. Stanisława Staszica
ul. Jagiellońska 29
22-100 Chełm 
Szkoła: tel. (82) 563 28 38
Internat: tel. (82) 563 21 17
Sekretariat: 7:30-15:30
sekretariat@zseit-chelm.pl

librusfbytemail

Dyrektor:
tel. (82) 560 51 50
dyrektor1@zseit-chelm.pl
Wicedyrektor:
tel. (82) 563 09 45
wicedyrektor@zseit-chelm.pl
Kierownik administracji:
kierownik@zseit-chelm.pl

teamsbipckziu